Bedrijfsinterne Trajecten

Trajecten vanuit de positieve psychologie,

‘beter te werken met je sterkten, dan te worstelen met je zwakten’

Martin Seligman, grondlegger positieve psychologie

Duurzame inzetbaarheid

Als bijna 800.000 mensen in Nederland kampen met depressieve klachten, 14% van de werknemers burnoutklachten heeft en 29% van de Nederlanders zeer vermoeid is, doen we iets niet goed. Je kunt je organisatie gezonder maken door te focussen op de sterktes van mensen. Talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam. Sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei. Kennis van je eigen en elkaars sterke punten geeft een nieuwe ingang om problemen aan te pakken en daarbij de beste fit tussen mens en werk te maken.

Regie op eigen Toekomst

Deelnemers nemen hun werksituatie onder de loep en zoeken naar haalbare manieren om daar regie op te nemen. Belangrijk instrument hierbij is het werkwiel. Daarmee wordt vanuit acht energiebronnen in het werk gekeken hoe de balans daarin is. Op basis daarvan wordt een uitdagend voornemen geformuleerd om de eigen werksituatie te verbeteren. Deelnemers worden uitgedaagd op met open vizier de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie.

Vrije Ruimte – dialoogsessie aan het begin van een spannend jaar

Een opdrachtgever wil samen met de medewerkers vooruit kijken. Er wordt bezuinigd en dat gaat consequenties hebben voor het aantal arbeidsplaatsen, de inrichting van de organisatie en de functie-inhoud. In de loop van het jaar zullen er moeilijke besluiten genomen moeten worden, die iedereen treffen. We gaan daarover met elkaar het gesprek. Centrale vragen zijn:

  • Wat speelt er allemaal voor je?
  • Hoe kun je onder deze omstandigheden toch goed, gemotiveerd en vitaal je werk blijven doen?
  • Wat kun je daarvoor zelf doen en wat heb je daarbij van anderen nodig?
  • Wie kunnen je helpen en wat moet je zelf oppakken en onder ogen zien?

Trajecten vanuit de sociale en evolutionaire psychologie,

Leiding geven aan teams met de systemische blik

Voor de NoordWest Ziekenhuisgroep verzorgen we een compact MD- programma, waarin we teamleiders leren hoe ze de vitaliteit van hun team kunnen verhogen mbv inzichten uit de evolutionaire psychologie. Alle groepen/ systemen worden onbewust geleid door een aantal grondregels. Deze zijn sterk én onbewust en evolutionair aan ons doorgegeven. Ze zijn van waarde gebleken voor het voortbestaan van de groep en daarmee heel sterk in ons verankerd. Kennis van deze onbewuste regels stelt je in staat om anders om te gaan met hardnekkige problemen. Je gaat patronen zien tussen mensen. Je ontdekt de logica achter storend gedrag en kunt deze op een ontschuldigende manier ombuigen. Je krijgt concrete handvatten om de doelgerichtheid van je team te vergroten en het samenspel in je team verbeteren.

Teamcoaching

Bij diverse opdrachtgevers begeleiden we teams en verbeteren we de samenwerking tussen (functie)groepen. We zorgen ervoor dat mensen meer/ weer zin krijgen om met elkaar te werken en samen de beste waarde voor de cliënt te realiseren. Wij zijn sterk in het creëren van onderlinge openheid en vertrouwen. Deelnemers voelen zich veilig om – met elkaar en met ons – de diepte in te gaan en daadwerkelijk te leren. We helpen deelnemers de systeembril op te zetten en ontdekken in gezamenlijkheid – door de collectieve intelligentie te benutten – welke interventies voor het team effectief zijn om belemmerende patronen te doorbreken.

 Conflict op de werkvloer

Op de afdeling woedt een onhoudbaar conflict. De spanning is te snijden, mensen weigeren nog samen te werken, en er zijn regelmatig incidenten in de vorm van verbaal geweld.

In de eerste ronde worden persoonlijke gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Hun commitment wordt gevraagd aan het mede-oplossen van het conflict. In vervolgsessies wordt gewerkt aan het verbeteren van de sfeer en het oplossen van de onderlinge strijd. Onder andere door stil te staan bij de goede en de pijnlijke ervaringen; door veelvoorkomende ‘giftige’ wijzen van communiceren te erkennen en verbeteren; door coaching van de leidinggevende in het pakken van zijn rol. De sfeer verbetert en de spanning verdwijnt. Er wordt weer samengewerkt en er zijn geen incidenten meer.